Retshandlinger i Danmark skal være tilgængelige for enhver

Retsrapport er et massemedie, der leverer retsreportage fra aktuelle straffesager i Danmark.

Mange straffesager bliver i dag kun beskrevet overfladisk i medierne og ofte helt uden fokus på menneskene bag sagerne. Det er en stor fejl, da det netop er meningen at straffesager ved domstolene i Danmark skal være handlinger, som er helt åbenlyse for enhver. Et princip om offentlighed i retsplejen. Både under hensyn til den offentlige retsfølelse og interesse, men også under hensyn til de tiltaltes og domfældtes retssikkerhed.

Danmarks Riges Grundlov, kapitel VI
§ 65, stk. 1. I retsplejen gennemføres offentlighed og mundtlighed i videst muligt omfang.

Grundlovsgivernes tanke var, at det teoretisk set skulle være muligt for enhver borger, at overvære alle retssager med meget få undtagelser. Denne rettighed bliver i praksis indskrænket af bl.a. geografi, økonomi og tid. Retsrapport formidler denne ret med aktuelle relevante reportager. Også Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) sikrer at alle domme altid skal afsiges i fuld offentlighed, jf. artikel 6, stk. 1.

Retsplejeloven giver pressen en udvidet adgang til at følge retssager i Danmark. I forarbejderne til retsplejelovens § 41 f, stk. 2 samt forarbejderne til den tidligere gældende § 41 a (LFF 1998 78) fremgår det, at bestemmelsen er indført for at lette pressens arbejde med retssager, og give pressen mulighed for at vurdere, om en konkret sag kan have offentlighedens interesse, og for at omtale sagen på forhånd.

Kun i helt særlige tilfælde er det meningen, at offentligheden midlertidigt kan formenes adgang til retshandlinger og navne i en periode. Dette skal altid være undtagelsen og aldrig reglen. Retsrapport går hele vejen for at sikre offentlighedens interesser, og vi protesterer altid imod lukkede døre, navneforbud, anonymiserede udskrifter og anden censur ved domstolene, ved at hævde grundloven og retsplejelovens regler om offentlighed.

Retsrapport er anmeldt til Pressenævnet i medfør af medieansvarslovens § 8, stk. 1, jf. § 1, nr. 3, og er dermed underlagt medieansvarsloven, herunder reglerne om god presseskik, jf. § 34, stk. 1. Retsrapport har tillige anmeldt en offentlig og en redaktionel informationsdatabase til Pressenævnet og Datatilsynet i medfør af lov om massemediers informationsdatabaser, jf. § 3, stk. 1. Retsrapports redaktionelle arbejde er underlagt fortrolighed, og Retsrapport nægter altid konsekvent og ufravigeligt at udlevere oplysninger om kilder, forfattere og fotografer, i medfør af retsplejelovens § 172.

Retsrapports journalister bærer pressekort i medfør af Rigspolitichefens Kundgørelse II, nr. 7 af 15. april 1998, og har adgang til at dække alle sager i hele landet. Ansvarshavende redaktør er journalist Peter Jensen, medlem af Dansk Presseforbund, og mange års erfaring fra danske retssager.

Læs også: Politik for retsreportage (16.03.20)

Kendelser fra Pressenævnet:

Kontaktoplysninger

Retsrapport
Ved Klædebo 14
2970 Hørsholm
CVR: 41237899
Danske Bank: 3098 3105399731

Ansvarshavende redaktør:
Journalist Peter Jensen
E-mail: kontakt@retsrapport.dk


    Klik her hvis du hellere vil sende et anonymt tip.