Danmarks absolut førende medie indenfor retsreportage

Retsrapport er et massemedie, der leverer indenlandske periodiske skrifter og billeder, der periodisk udbredes til offentligheden som et led i Retsrapports nyhedsformidling af straffesager i hele Danmark med virksomhed der udøves i København.

Mange straffesager bliver i dag kun beskrevet overfladisk i medierne og ofte helt uden fokus på menneskene bag sagerne. Det er en stor fejl, da det netop er meningen at straffesager ved domstolene i Danmark skal være handlinger, som er helt åbenlyse for enhver. Et princip om offentlighed i retsplejen. Både under hensyn til den offentlige retsfølelse og interesse, men også under hensyn til de tiltaltes og domfældtes retssikkerhed.

Danmarks Riges Grundlov, kapitel VI
§ 65, stk. 1. I retsplejen gennemføres offentlighed og mundtlighed i videst muligt omfang.

Grundlovsgivernes hensigt med offentlighedsprincippet, der er udmøntet i retsplejelovens § 29, er, at det teoretisk set skal være muligt for enhver borger, at overvære alle retssager med meget få midlertidige undtagelser. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) sikrer, at alle domme altid skal afsiges i fuld offentlighed, jf. artikel 6, stk. 1. Denne ret bliver i praksis indskrænket af bl.a. geografi og tid. Retsrapport formidler retten, til at retsmøder i almindelighed kan refereres offentligt, der er en forudsætning for gennemførelse af offentlighedsprincippet i praksis.

Retsplejeloven giver pressen en udvidet adgang til at følge retssager i Danmark. I forarbejderne til retsplejelovens § 41 f, stk. 2 samt forarbejderne til den tidligere gældende § 41 a (LFF 1998 78) fremgår det, at bestemmelsen om journalisters ret til aktindsigt er indført for at lette pressens arbejde med retssager, og give pressen mulighed for at vurdere, om en konkret sag kan have offentlighedens interesse, og for at omtale sagen på forhånd.

Retsplejelovens § 41 h bestemmer endvidere, at det i forbindelse med en anmodning om aktindsigt altid skal overvejes, om der kan gives aktindsigt i et videre omfang and fastsat i § 41 a-g. Af forarbejderne til retsplejelovens § 41 h fremgår det, at myndighederne som udgangspunkt bør være imødekommende over for journalisters rimeligt begrundede anmodninger om aktindsigt. Retsplejerådet bemærker tillige, at ”retsplejen har til formål at styrke offentlighedens viden om, tillid til og kontrol med retsvæsenet og at beskytte parterne mod en hemmelig retspleje”, jf. betænkning 1427/2003 om reform af den civile retspleje, s. 48f.

At en straffesag har været behandlet for lukkede døre af hensyn til efterforskningen, hindrer ikke i sig selv, at der meddeles pressen omfattet af retsplejelovens § 172, stk. 1, 2 eller 4, aktindsigt til brug for journalistisk eller redaktionelt arbejde, jf. UfR 2005.1564/2 H.

Nultolerance over for hemmelig retspleje

Retsrapport er meget opmærksom på sin demokratiske rolle, og udfordrer altid myndigheder og domstole, der ulovligt formener pressen aktindsigt i straffesager og praktiserer hemmelig retspleje, og vi konfronterer jævnligt ministre og retsordførere med relevante retspolitiske spørgsmål. Retsrapport udskiller sig fra andre medier ved, at vi ikke modtager offentlig støtte, og er helt uafhængige af finanslove og politiske bevillinger.

Kun i helt særlige tilfælde er det meningen, at offentligheden midlertidigt kan formenes adgang til retshandlinger i en kortere periode. Dette skal altid være undtagelsen og aldrig reglen. Retsrapport protesterer altid imod dørlukning samt navne- og referatforbud, jf. retsplejelovens § 31 a, stk. 2, og har flere gange fået medhold i dette. Retsrapport går hele vejen for at sikre offentlighedens interesser i danske straffesager.

Retsrapport er anmeldt til Pressenævnet i medfør af medieansvarslovens § 8, stk. 1, jf. § 1, nr. 3, og er dermed underlagt medieansvarsloven, herunder reglerne om god presseskik, jf. § 34, stk. 1. Retsrapport har tillige anmeldt en offentlig og en redaktionel informationsdatabase til Pressenævnet og Datatilsynet i medfør af lov om massemediers informationsdatabaser, jf. § 3, stk. 1. Retsrapports redaktionelle arbejde er underlagt fortrolighed, og Retsrapport nægter altid konsekvent og ufravigeligt at udlevere oplysninger om kilder, forfattere og fotografer, jf. retsplejelovens § 172.

Retsrapports journalister bærer pressekort i medfør af Rigspolitichefens Kundgørelse II, nr. 7 af 15. april 1998, og har adgang til at dække alle sager i hele landet. Ansvarshavende redaktør er journalist Peter Jensen med mange års erfaring med danske straffesager.

Læs også: Politik for retsreportage (16.03.20)

Kendelser fra Pressenævnet:

Ansvarshavende redaktør:
Journalist Peter Jensen

Retsrapport
CVR: 41237899