Retshandlinger i Danmark skal være tilgængelige for enhver

Retsrapport er et massemedie, der laver retsreportage fra aktuelle straffesager i Danmark.

Mange straffesager bliver i dag kun beskrevet overfladisk i medierne og ofte helt uden fokus på menneskerne bag sagerne. Det er en stor fejl, da det netop er meningen at straffesager ved domstolene i Danmark skal være handlinger, som er helt åbenlyse for enhver. Både under hensyn til den offentlige retsfølelse og interesse, men også under hensyn til de tiltaltes og domfældtes rettigheder og retssikkerhed.

Danmarks Riges Grundlov, Kapitel VI
§ 65, stk. 1. I retsplejen gennemføres offentlighed og mundtlighed i videst muligt omfang.

Grundlovsgivernes tanke var, at det teoretisk set skulle være muligt for enhver borger, at overvære alle retssager med meget få undtagelser. Denne rettighed bliver i praksis indskrænket af bl.a. geografi, økonomi og tid. Retsrapport formidler denne ret med aktuelle relevante reportager.

Kun i helt særlige tilfælde er det meningen, at offentligheden midlertidigt kan formenes adgang til retshandlinger og navne i en periode. Dette skal altid være undtagelsen og aldrig reglen. Retsrapport går hele vejen for at sikre offentlighedens interesser, og vi protesterer altid imod lukkede døre, navneforbud, anonymiserede udskrifter og anden censur ved domstolene ved at hævde grundloven og retsplejelovens regler om offentlighed.

Gennemsigtighed og åbenhed er altid en balancegang med ulempen, hvor offentlighedens interesse vejer tungt. Retsrapport skal grave dybere end andre medier og gerne til grænsen, men ikke over den. Derfor er Retsrapport tilmeldt Pressenævnet, jf. medieansvarslovens § 8, stk. 1, jf. § 1, nr. 3, og er dermed underlagt medieansvarsloven, herunder reglerne om god presseskik, jf. § 34, stk. 1. Retsrapport har tillige anmeldt en offentlig og en redaktionel informationsdatabase til Pressenævnet og Datatilsynet i medfør af lov om massemediers informationsdatabaser.

Retsrapport er altid lydhør over for klager og berigtigelser. Vi kan altid kontaktes pr. post og e-mail, hvor vi bestræber os efter altid at besvare alle henvendelser så hurtigt som muligt. Ansvarshavende redaktør er journalist Peter Jensen med mange års erfaring fra danske retssager.

Læs også: Politik for retsreportage (16.03.20)

Kontaktoplysninger

Retsrapport
Ved Klædebo 14
2970 Hørsholm
CVR: 41237899
Danske Bank: 3098 3105399731

Ansvarshavende redaktør:
Journalist Peter Jensen
E-mail: kontakt@retsrapport.dk


    Klik her hvis du hellere vil sende et anonymt tip.